1. Regulamin sprzedaży biletów

 2. Regulamin sprzedaży produktów

Regulamin sprzedaży biletów Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego

Internetowy system umożliwia zakup biletów upoważniających do korzystania z atrakcji Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego oraz wydarzeń okazjonalnych i cyklicznych. Zakup biletu może nastąpić poprzez strony internetowe Sprzedawcy

 

Definicje

 1. Sprzedawca/Właściciel – DLF Invest Sp.z o.o z siedzibą w Bałtowie, 27-423, Bałtów 7, będącym podatnikiem podatku od towaru i usług, posiadającym numer identyfikacyjny NIP 6612366557, REGON 260558350 (Adres korespondencyjny: Bałtów 7, 27-423 Bałtów). Obiekt – Bałtowski Kompleks Turystyczny z siedzibą w Bałtowie.
 2. Bilet – jednorazowy bilet upoważniający Użytkownika do skorzystania z atrakcji określonej w jego opisie. Bilet pełni również rolę dokumentu, który należy okazać służbom porządkowym Właściciela na Obiekcie. Bilet należy pobrać za pomocą linka umieszczonego w mailu potwierdzającym zakup. Bilet w formacie pdf zawiera unikalny kod QR, którego realizacja odbywa się poprzez skan kodu QR bezpośrednio z urządzenia mobilnego bądź poprzez skan z wydrukowanego biletu. Czynność skanowania kodu wykonywana jest przez obsługę Obiektu.
 3. Siła wyższa – okoliczność wynikająca z lub dająca się przypisać działaniom, zdarzeniom, brakowi zdarzeń lub wypadkom, których Właściciel nie mógł przewidzieć w granicach zdrowego rozsądku, a które pozostają poza kontrolą Właściciela, w tym m.in.: pogoda uniemożliwiająca funkcjonowanie obiektu, zawalenie, powódź, pożar, wybuch, trzęsienie ziemi, osunięcie, szkoda strukturalna, epidemia lub inna naturalna fizyczna katastrofa, brak lub niewystarczająca dostawa prądu, połączeń satelitarnych i innych połączeń komunikacyjnych, działania wojskowe, zamieszki, strajki, działania terrorystyczne, niepokoje społeczne, żałoba narodowa, decyzja organów śledczych, administracji samorządowej lub rządowej, zaistniałe na Obiekcie.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin Sprzedaży Biletów.
 5. Platforma – Elektroniczny System Sprzedaży Biletów.
 6. Użytkownik – osoba dokonująca zakupu poprzez platformę sprzedaży biletów 

I. Postanowienia ogólne

 1. Korzystając z Platformy Użytkownik akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na to, by Właściciel posługiwał się telefonem, telefaksem, pocztą elektroniczną, automatycznym urządzeniem wywołującym lub innym środkiem komunikacji elektronicznej dla celów korespondencyjnych.
 3. Użytkownik korzysta z Platformy w swoim imieniu.
 4. Użytkownik oświadcza, że będzie korzystał z Platformy wyłącznie w sprawach związanych z zakupem Biletu.
 5. Jeżeli Właściciel wskutek Zdarzenia Siły Wyższej nie może w całości lub w części wykonać któregokolwiek z jego obowiązków wynikających z umowy sprzedaży Biletu, Właściciel będzie zwolniony z wykonania wspomnianego zobowiązania.

  II. Zawarcie umowy

 1. Sprzedawcą Biletów w Platformie jest Właściciel.
 2. Umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem zostaje zawarta w momencie zapłaty pełnej ceny Biletu przez Użytkownika i otrzymania potwierdzenia zakupu Biletu na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 3. Przez zapłatę ceny Biletu należy rozumieć, w zależności od wybranego przez Użytkownika sposobu zapłaty, zaksięgowanie wpłaty ceny sprzedaży na rachunku bankowym Przelewy24, Autopay S.A. lub PayPal należącym do Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca zastrzega, iż Bilety dostępne są do wyczerpania zapasów.

III. Procedura zawarcia umowy.

 1. Internetowa aplikacja sprzedaży składa się z kilku etapów:
  • wybór preferowanego rodzaju biletu
  • uzupełnienie danych
  • podsumowanie i weryfikacja wszystkich danych wprowadzonych przez Użytkownika
  • dokonanie płatności przez Użytkownika
  • potwierdzenie zamówienia przez Właściciela
  • potwierdzenie płatności przez Właściciela lub informacja o odrzuceniu płatności.
 2. W celu dokonania zakupu biletów i finalizacji transakcji Użytkownik zobowiązany jest do podania następujących danych dla każdego z zakupionych biletów: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres poczty e-mail.
 3. Użytkownik przed finalizacją transakcji zakupu ma obowiązek sprawdzić prawidłowość podanych danych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość danych podanych w Systemie podczas rejestracji i w procesie dokonywania zakupu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż negatywne konsekwencje braku możliwości jednoznacznej jego identyfikacji przez Właściciela ponosi Użytkownik.
 4. Po złożeniu zamówienia nie ma możliwości zmiany danych Użytkownika lub osób wskazanych w procesie składania zamówienia.
 5. Użytkownik, w celu finalizacji transakcji zakupu biletów ma obowiązek wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z realizacją procesu zakupu biletów.
 6. Wykorzystując Bilet Użytkownik lub osoba akceptuje ogólne warunki i zasady ustalone przez Właściciela oraz zasady obowiązujące na terenie Obiektu.

IV. Cena i płatności

 1. Rodzaje oraz ceny Biletów określa Właściciel.
 2. Ceny Biletów określone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. Sprzedaż Biletów następuje wg dostępności oraz do wyczerpania zapasów.
 4. Cena Biletów dostępna jest na stronie Platformy.
 5. Forma płatności dostępna w Platformie: płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24, Autopay S.A. lub PayPal zgodnie z regulaminami serwisów.
 6. Transakcja nieopłacona w procesie składania zamówienia, przy wykorzystaniu jednej z wymienionych form płatności lub niezwłocznie, nie później niż do 15 minut od momentu dokonania rezerwacji zostanie anulowana.
 7. Dokonanie płatności przez Użytkownika będzie potwierdzone przez operatora płatności/Sprzedawcę za pośrednictwem wiadomości e-mail.

V. E-paragon

 1. Warunkiem wydania e-paragonu jest wyrażenie przez Klienta zgody na jego otrzymanie.
 2. Klient wyraża zgodę na wydanie e-paragonu akceptując Regulamin sklepu.
 3. Klient otrzymuje dostęp do e-paragonu za pośrednictwem hiperłącza przekazanego przez Sprzedawcę na podany w zamówieniu adres e-mail. Uzyskanie przez Klienta dostępu do czytelnej formy e-paragonu jest równoznaczne z wydaniem e-paragonu.
 4. W przypadku problemów z dostępem do e-paragonu Klient powinien sprawdzić folder SPAM oraz skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedawcą.
 5. Hiperłącze do e-paragonu będzie aktywne przez 6 lat od momentu jego utworzenia.
 6. Sprzedawca może dodatkowo wysłać jednorazowe powiadomienie do Klienta na podany przez niego w zamówieniu nr telefonu w celu poinformowania go o fakcie wystawienia i dostarczenia e-paragonu.

VI. Polityka ochrony danych osobowych

 1. Do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, stosuje się przepisy tej ustawy, o ile przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie stanowią inaczej.
 2. Organizator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi, w szczególności w celu realizacji dokonanej rezerwacji, zakup Biletu oraz obsługi zwrotów i reklamacji:
  • nazwisko i imiona Użytkownika,
 3. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Użytkownikiem, Właściciel może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
 4. Właściciel wyróżnia i oznacza te spośród danych, o których mowa w ust. 2, jako dane, których podanie jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Właściciel może przetwarzać, za zgodą Użytkownika i dla celów określonych w art. 19 ust. 2 pkt 2 o świadczeniu usług drogą elektroniczną inne dane dotyczące Użytkownika, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
 6. Właściciel może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  • oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa powyżej
  • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
  • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
  • informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 7. Właściciel oraz Partnerzy handlowi Właściciela współpracujący przy zarządzaniu Obiektem, mogą wykorzystywać i przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu marketingu bezpośredniego wykonywanego przy użyciu urządzeń teleinformatycznych.
 8. Właściciel udziela informacji o danych, o których mowa powyżej, organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 9. Właściciel nie może przetwarzać danych osobowych Użytkownika po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem ust. 2.
 10. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Właściciel, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, może przetwarzać tylko te spośród danych określonych w art. 18, które są:
  • niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
  • niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, na co Użytkownik wyraża zgodę,
  • niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, o którym mowa w art. 21 ust. 1,
  • dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
 11. Właściciel, który przetwarza dane osobowe Użytkownika, jest obowiązany zapewnić Użytkownikowi dostęp do aktualnej informacji o:
  • możliwości korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, o ile są spełnione warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  • udostępnianych przez usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną,
  • podmiocie, któremu powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania, jeżeli usługodawca zawarł z tym podmiotem umowę o powierzenie do przetwarzania danych, o których mowa w art. 18 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 12. Informacje, o których mowa w ust. 1, powinny być dla Użytkownika stale i łatwo dostępne za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje.
 13. Użytkownik oświadcza, iż akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na warunkach określonych Regulaminem.
 14. W przypadku uzyskania przez Właściciela wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Właściciel może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 15. Właściciel może powiadomić Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z ww.

  VII. Reklamacje

 1. Klient ma prawo zgłosić reklamację.
 2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona do Biura Obsługi Klienta poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: reklamacje.baltow@jurapark.pl lub listownie na adres: Bałtów 8a, 2-423 Bałtów.
 3. W reklamacji Klient powinien podać takie dane jak: imię i nazwisko, numer zamówienia oraz opisać reklamację.
 4. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana Reklamującemu w taki sposób w jaki została zgłoszona. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca uczyni zadość żądaniu Reklamującego zgodnie z przysługującymi mu uprawnieniami.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie czternastu dni od dnia jej zgłoszenia.
 6. Każda reklamacja jest rozpatrywana zgodnie z przepisami prawa.
 7. Powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku reklamacji usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 8. Niniejszy Regulamin zostaje wprowadzony na okres trwania sprzedaży Biletów.

VIII. Odstąpienie od umowy 

Organizator informuje, że zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827), Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 27 wspomnianej wyżej ustawy. 

IX. Kontakt i korespondencja ze Sprzedawcą

 1. Sprzedawca dopuszcza możliwość kontaktu przez Użytkownika wyłącznie poprzez adres e-mail: rezerwacja.baltow@jurapark.pl
 2. Sprzedawca udostępnia informacje o Obiekcie w Platformie i na stronie internetowej pod adresem: www.juraparkbaltow.pl. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie udzielenia odpowiedzi na pytanie, gdy informacja w przedmiocie pytania znajduje się na stronie internetowej Obiektu.

Właściciel zastrzega, iż terminy, o których mowa w niniejszym Regulaminie uznaje się za zachowane, jeżeli korespondencja zostanie przez Użytkownika nadana najpóźniej w ostatnim dniu terminu. IX. Postanowienia końcowe W kwestiach nieuregulowanych regulaminem sprzedaży online stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  


Regulamin sprzedaży internetowej produktów fizycznych podlegających wysyłce

§1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy prowadzony jest przez DLF Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Bałtów 7, 27-423 Bałtów, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000398341, o kapitale zakładowym 3 400 000,00 zł, NIP 661-66-557, REGON 2605583350.
 1. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – DLF Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Bałtów 7, kod pocztowy 27-423, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000398341, o kapitale zakładowym 3 400 000,00 zł, NIP 661-66-557, REGON 2605583350.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę 
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Bałtów 7, 27-423 Bałtów
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sekretariat@dlfinvest.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 535 150 663
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 96 8517 0007 0037 0394 4620 0001
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 7:00 – 15:00.

§ 4

Wymagania techniczne

  Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu komputer stacjonarny, laptop, tablet, telefon komórkowy,
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies,,
 • zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 6

Konto w Sklepie

 1. W niniejszym sklepie internetowym nie zakłada się konta oraz nie me rejestracji.
 2. Do zrealizowania zamówienia są jedynie potrzebne dane adresowe Klienta podawane w momencie realizacji zamówienia.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wejść na stronę sklepu;
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Wybierz opcję”;
 3. jeśli dotyczy to produktu wybrać model oraz rozmiar, następnie wybrać przycisk „Dodaj do koszyka”;
 4. jeśli na jednym przedmiocie kończymy swoje zakupy należy użyć przycisku „Zobacz zakupy” a następnie wybrać sposób dostarczenia produktu (list polecony lub odbiór osobisty);
 5. następny punkt to „Przejście do kasy”, gdzie wymagane jest podanie danych osobowych oraz wybranie sposoby płatności;
 6. w momencie zaakceptowania regulaminu system przekierowuje nas do wybranej platformy do dokonania odpłaty za złożone zamówienia;
 7. po zaksięgowaniu płatności osoba odpowiedzialna za zamówienia w sklepie internetowym www.bilety.juraparkbaltow.pl ma obowiązek nadać zamówiony przez Klienta produkt w ciągu 5-14 dni roboczych.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  • List polecony,
  • Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Bałtów 7a, 27-423 Bałtów
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  • Przelewy24;
  • Autopay S.A.
  • PayPal.
 1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  • płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 15 min od zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  • Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  • W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 5. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 6. W przypadku gdy osoba zainteresowana zakupem produktu jest mieszkańcem Unii Europejskiej ma możliwość dokonania zakupu koszulki lecz nie przez sklep internetowy – pytania prosimy do kierowania na adres mail: sekretariat@dlfinvest.pl.

§ 10 E-paragon

 1. Warunkiem wydania e-paragonu jest wyrażenie przez Klienta zgody na jego otrzymanie.
 2. Klient wyraża zgodę na wydanie e-paragonu akceptując Regulamin sklepu.
 3. Klient otrzymuje dostęp do e-paragonu za pośrednictwem hiperłącza przekazanego przez Sprzedawcę na podany w zamówieniu adres e-mail. Uzyskanie przez Klienta dostępu do czytelnej formy e-paragonu jest równoznaczne z wydaniem e-paragonu.
 4. W przypadku problemów z dostępem do e-paragonu Klient powinien sprawdzić folder SPAM oraz skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedawcą.
 5. Hiperłącze do e-paragonu będzie aktywne przez 6 lat od momentu jego utworzenia.
 6. Sprzedawca może dodatkowo wysłać jednorazowe powiadomienie do Klienta na podany przez niego w zamówieniu nr telefonu w celu poinformowania go o fakcie wystawienia i dostarczenia e-paragonu.

§ 11

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
  • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  • Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  • w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

§ 12

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 14

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 15

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/